Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 30.03.2017 r.
30.03.2017 r.

Z OBRAD SENATU

 

Jedną z ważniejszych kwestii, podniesionych przez Senat na posiedzeniu 30 marca była informacja na temat oceny dorobku naukowego kadry UR za 2016. Przedstawił ją Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Marek Koziorowski. Jak zostało podkreślone, potencjał i dorobek naukowy kadry, materialne efekty tej działalność, a w konsekwencji kategoria naukowa jednostki – jako istotny element oceny parametrycznej – są kluczowymi wskaźnikami nie tylko w kontekście samej uniwersyteckości, ale i przemian uczelni w perspektywie zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Z szerszymi informacjami o stanie prac nad kierunkiem tych zmian wystąpił też na posiedzeniu (jako członek Rady Narodowego Kongresu Nauki) prof. dr hab. Krzysztof Kukuła.

Prorektor ds. Marek Koziorowski zaprezentował także zebranym informacje na temat  współpracy międzynarodowej UR w minionym roku.

Zgodnie z porządkiem obrad Senat, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniował szereg  wniosków o odznaczenia państwowe, medale KEN oraz wniosek o nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Większością głosów przyjęto także uchwałę, na podstawie recenzji dra hab. Zbigniewa Rykla, prof. UR, w sprawie wniosku Politechniki Rzeszowskiej o nadanie tytułu doktora honoris tej uczelni panu Prezydentowi Miasta Rzeszowa, Tadeuszowi Ferencowi.

Ważną kwestią była sprawa utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia na Odległość, jako jednostki dydaktyczno-naukowej, powołanej w celu realizacji całokształtu spraw związanych z prowadzeniem na UR zajęć dydaktycznych, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning).

W kwestiach kadrowych pozytywnie zaopiniowano wnioski: o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Zofii Bilut-Homplewicz (na Wydziale Filologicznym) oraz na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dra hab. inż. Bogdana Wiśniowskiego (na Wydziale Biologiczno-Rolniczym) oraz dr hab. n. med. Elżbiety Jabłonowskiej (na Wydziale Medycznym).


Wstawił:Drozd Szymon 2017-04-04 14:47
Sporządził:Małgorzata Dworak   2017-04-04
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-04-04
Stronę obejrzano: 1494 razy
[+]