Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Prorektorzy » Prorektor ds. Nauki i Finansów
Prorektor ds. Nauki i Finansów

dr hab. Jerzy Kitowski , prof. UR

prorektor.nauki@univ.rzeszow.pl

tel. 872 10 11

Godziny dyżurów:
poniedziałek 11 - 14
czwartek 8 - 14
 

 

     Urodził się 19 kwietnia 1952 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Studia Io ukończył na Wydziale Ekonomicznym Filii UMCS w Rzeszowie. Jego praca dyplomowa uzyskała I nagrodę w konkursie na najlepsze prace magisterskie i dyplomowe uczelni Rzeszowa w roku akad. 1973-74. Studia IIo ukończył z wyróżnieniem w 1975 r. według indywidualnego programu na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie. Obowiązujący program studiów specjalności ekonomika przemysłu poszerzył o program geografii ekonomicznej.

     Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Ekonomicznym UMCS w 1980 r., a doktora habilitowanego nauk ekonomicznych - w zakresie ekonomii w 1989 r., również na tym Wydziale, (rozprawa habilitacyjna otrzymała III nagrodę Ministra Edukacji Narodowej w 1990 r.). W 1990 r. został powołany na stanowisko docenta, a w 1992 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS.

     Zatrudniony na Wydziale Ekonomicznym Filii UMCS w Rzeszowie od 1975 r. W latach 1990-96 oraz 1999-2001 pełnił funkcję prodziekana, natomiast w latach 1996-99 funkcję pełnomocnika rektora UMCS ds. Wydziału Ekonomicznego. Po powołaniu Uniwersytetu Rzeszowskiego został wybrany na stanowisko prodziekana Wydziału Ekonomii ds. nauki i rozwoju kadry. Od 1992 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Analizy i Metod Rachunku Ekonomicznego, a obecnie - kierownika Zakładu Finansów Wydziału Ekonomii UR.

     Autor opublikowanych 112 oryginalnych prac twórczych, w tym 15 w językach obcych, ponadto redaktor naukowy 14 prac zbiorowych, w tym 3 wydanych w języku angielskim, 10 tomów "Rzeszowskich Zeszytów Naukowych. Prawo-Ekonomia" - seria Ekonomia oraz 8 tomów "Prac Komisji Geografii Komunikacji PTG".

     Prowadził badania w ramach dwóch grantów: Economic and Labour Market Development and International Migration - Czech Republic, Poland, Germany (projekt badawczy Unii Europejskiej pod kierunkiem Elmara Hónekoppa). Institut fur Arbeitsmarktund Berufsforschung der Bundesanstalt fiir Arbeit. Nurnberg 2001 oraz Regionalne zróżnicowanie zewnętrznych procesów migracyjnych. Dynamika, struktura oraz układ kosztów i korzyści. Projekt badawczy KBN Nr 1 P113 006 06 (kierownik projektu Antoni Rajkiewicz). Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1996.

     Organizator 13 konf. naukowych, w tym cyklu 10 konferencji międzynarodowych w Polańczyku, wspólnie z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pod patronatem Przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz 50. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego - Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej. Łańcut-Polańczyk, 19-22 września 2001 r.

     Promotor 340 prac magisterskich i licencjackich. Opiekun naukowy 4 słuchaczy studiów doktoranckich, z których dwóch posiada wszczęte przewody. Recenzent w 5 przewodach habilitacyjnych i 3 doktorskich oraz 1 grantu KBN.

     Od 1995 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego "Rzeszowskich Zeszytów Naukowych", a od 1994 r. pełni funkcję redaktora naczelnego ogólnopolskiego rocznika "Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG". W 2001 r. został powołany do Rady Redakcyjnej "Prac Komisji Geografii Przemysłu PTG".

     W 1995 r. został wybrany do Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przy Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a w 2000 r. do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz na stanowisko przewodniczącego Komisji Geografii Komunikacji PTG.

     Za całokształt osiągnięć naukowo-badawczych oraz organizacyjnych otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (w1994 r.) oraz 17 nagród indywidualnych Rektora UMCS.


Wstawił:Szczęsny Jan 2008-01-14 09:50
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-01-14
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-01-14
Stronę obejrzano: 5164 razy
[+]