Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Prorektorzy » Prorektor ds. Kształcenia
Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. Stanisław Krawczyk,
prof. UR


prorektor.dydaktyki@univ.rzeszow.pl


tel. 872 10 12

Godziny dyżurów:
poniedziałek 1130 - 1330
piątek 10 - 13
 

Urodził się 14 kwietnia 1941 r. W Krakowie. Jest zatrudniony w Instytucie Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego na Wydziale Pedagogicznym na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 1965-92 pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Od 1 X 1992 r był zatrudniony w WSP w Rzeszowie. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1970 r. na Wydziale Geograficzno-Biologicznym WSP w Krakowie, a stopień doktora habilitowanego w 1982 r. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dr hab. Stanisław Krawczyk jest autorem lub współautorem 55 artykułów, studiów i rozpraw: naukowych z zakresu fizjologii, a szczególnie chronobiologii, opublikowanych w znacznej części w czasopismach zagranicznych. Wypromował jednego doktora, był recenzentem w 4 przewodach doktorskich. Pod jego kierunkiem około 170 studentów IWFiZ obroniło prace magisterskie. W latach 1984-2001 był przewodniczącym komisji egzaminacyjnej do spraw stopni kwalifikacyjnych dla nauczycieli biologii w Nowym Sączu, a w latach 1996-2001 dodatkowo pełnił tę samą funkcję w Przemyślu. Był wykładowcą szeregu studiów podyplomowych i kursów doskonalących dla nauczycieli biologii organizowanych przez WOM w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Przemyślu. Uczestniczył także w recenzowaniu podręczników szkolnych oraz skryptów akademickich w zakresie nauk biologicznych.

W Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie pełnił następujące funkcje:
  • prodziekan Wydziału Społeczno-Pedagogicznego w latach 1993-94;
  • pełnomocnik rektora do spraw organizacji Wydziału Pedagogicznego w 1994 r.;
  • prodziekan Wydziału Pedagogicznego w latach 1994-96,
  • prorektor do spraw organizacji i rozwoju w kadencji 1996-99;
  • prorektor do spraw studenckich i toku studiów w latach 1999-2001.

W latach 1995-2000 (czyli przez dwie kadencje) był członkiem Rady Naukowej i Zespołu kierunkowego z biologii Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich. Jako prorektor WSP pełnił także funkcję Przewodniczącego Komisji Akredytacyjnej Uczelni Pedagogicznych.


Wstawił:Szczęsny Jan 2008-01-14 09:45
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-01-14
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-01-14
Stronę obejrzano: 3459 razy
[+]