Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 19.09.2016 r.
19.09.2016 r.

Z OBRAD SENATU

 

 

Pierwsze w kadencji 2016/2017, a 146 w historii Uniwersytetu Rzeszowskiego posiedzenie Senatu, odbyło się 19 września br. Przewodniczył mu prof. dr hab. Sylwester Czopek.

Inaugurując prace tego gremium, Rektor podkreślił, że to właśnie ono decyduje o kluczowych sprawach Uczelni, współrealizuje jej misję i wytycza kierunki rozwoju.

Ważnymi punktami w porządku obrad było zaopiniowanie wniosków dotyczących:

  • powołania dyrektorów: Centrum Języków Obcych oraz Centrum Sportu i Rekreacji;
  • składu osobowego komisji, która rozważy kwestie utworzenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego;
  • spraw kadrowych; zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego: prof. dra hab. Józefa Banasia (na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym) i prof. dra hab. n. med. Piotra Tutki (na Wydziale Medycznym) oraz na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dr hab. Ewy Węgrzyn (w Zamiejscowym Instytucie Biotechnologii), dra hab. Leszka Olszowego (na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym), dr hab. n. med. Małgorzaty Wasieli (na Wydziale Medycznym), ks. dra hab. Tadeusza Bratkowskiego, dra hab. Piotra Grodeckiego i dra hab. Jacka Ścibora (na Wydziale Muzyki), dra hab. Andrzeja Niemczuka i dra hab. Krzysztofa Żarny (na Wydziale Socjologiczno-Historycznym).

Senat podjął także uchwały w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat – zarówno obywateli polskich, jak też cudzoziemców podejmujących studia na UR.

Zatwierdzono także szereg uchwał wynikających z obowiązku dostosowania programów kształcenia do wymagań określonych w art. 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, na kierunkach: inżynieria bezpieczeństwa, informatyka, nauki o rodzinie, administracja.

Zgormadzeni zatwierdzili także terminarz posiedzeń Senatu w roku akademickim 1016/2017 oraz uchwałę w sprawie powołania w UR senackich komisji.


Wstawił:Drozd Szymon 2016-09-30 13:29
Sporządził:Małgorzata Dworak   2016-09-30
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2016-09-30
Stronę obejrzano: 2796 razy
[+]